تبلیغات
بسکتبال - کتابخانه ی بسکتبال
بسکتبال

جلد پانزدهم از مجله ی فیبا اسیست Fiba Assist در اگوست سال 2005 از طرف فیبا به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال در سراسر جهان منتشر شده است.فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
نویسنده:فیبا

لینک دانلود                                                                                                                                               قالب ساز آنلاین