تبلیغات
بسکتبال - گرم و سرد کردن بسکتبال
بسکتبال

1.گرم کردن:
مزایای گرم کردن:
 1. افزایش سرعت انقباض
 2. تسکین مصرف اکسیژن
 3. افزایش جریان خون
 4. افزایش حرارت بدن
 5. کاهش اسیبات و صدمات
 6. کاهش گرفتگی عضلات
نحوه ی اجرای حرکت:
 1. دویدن اهسته به مدت 5 تا 10 دقیقه
 2. حرکات کششی به مدت 10 تا 15 دقیقه
 3. تمرینات ورزش مورد نظر
 4. فعالیت ورزشی
سرد کردن:
مزایای سرد کردن:
 1. کاهش احتمال سرگیجه
 2. کاهش حرارت بدن
 3. کاهش گرفتگی عضلات
 4. کاهش تجمع اندرنالین
نحوه ی اجرا:
 1.  دویدن اهسته 5 تا 10 دقیقه
 2. حرکات کششی 5 تا 10 دقیقه

      قالب ساز آنلاین